Reglementarea procedurii de divort in Noul Cod de procedura Civila - partea 1-a

Din data de 15.02.2013 a intrat in vigoare Noul Cod de procedura Civila.
Ce aduce el nou din punct de vedere al divorțului?
Sunt o mulțime de noutăți care încep chiar cu modalitatea de a deschide o acțiune de divorț si continua cu procedura divorțului.

În primul rând divorțul si celelalte cereri accesorii trebuie supuse procedurii informării cu privire la avantajele medierii.
Concret, aceasta înseamnă că înainte de a porni un proces de divorț, partaj, sau o acțiune pentru stabilirea domiciliului minorilor și exercitarea autorității părintești trebuie să invitați cealaltă parte la un mediator care să-i explice avantajele medierii.
Prezența celeilalte părți nu este obligatorie, iar rezultatul acestei proceduri se va consemna într-un proces – verbal pe care trebuie sa-l depuneți odată cu cererea de chemare în judecata.
Se modifica si procedura de desfășurare a unui proces.
Practic nu se va mai putea tergiversa desfășurarea acestuia întrucât exista o reglementare foarte clara a procedurilor astfel ca nu se mai pot cere termene de amânare pentru motive mai mult sau mai puțin inventate.
Cu privire la forma cererii veți observa mai jos câteva actualizări interesante:
“Art. 148. – (1) Orice cerere adresata instanțelor judecătorești trebuie sa fie formulata in scris si sa cuprindă indicarea instanței căreia ii este adresata, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea si sediul lor, numele si prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, daca este cazul, obiectul, valoarea pretenției, daca este cazul, motivele cererii, precum si semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, daca este cazul, si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.
(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate si prin înscris in forma electronica, daca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzător si in cazul in care prezentul cod prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor parților ori a altor acte de procedura adresate instanțelor judecătorești.
(4) In cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute in ședința, la orice instanța, se pot formula si oral, făcându-se mențiune despre aceasta in încheiere.
(5) Daca, din orice motive, cererea nu poate fi semnata la termenul când a fost depusa sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea parții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, ii va citi conținutul cererii si ii va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune in încheiere.
(6) Cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, daca legea nu prevede altfel.

Numărul de exemplare

Art. 149. – (1) Când cererea urmează a fi comunicata, ea se va face in atâtea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare, in afara de cazurile in care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează in mai multe calități juridice, când se va face intr-un singur exemplar. In toate cazurile este necesar si un exemplar pentru instanța.
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzător si in cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de ședința fiind ținut sa întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare.
(3) Daca obligația prevăzuta la alin. (1) nu este îndeplinita, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune in sarcina oricăreia dintre parți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala parții care avea aceasta obligație.
(4) In cazul in care cererea a fost comunicata, potrivit legii, prin fax sau prin posta electronica, grefierul de ședința este ținut sa întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala parții care avea aceasta obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.
Înscrisurile anexate

Art. 150. – (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege a se folosi in proces.
(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
(3) Se vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces, urmand ca instanta sa ordone, daca va fi nevoie, infatisarea inscrisului in intregime.
(4) Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina, ele se depun in copie certificata, insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autorizat. In cazul in care nu exista un traducator autorizat pentru limba in care sunt redactate inscrisurile in cauza, se pot folosi traducerile realizate de persoane de incredere cunoscatoare ale respectivei limbi, in conditiile legii speciale.
(5) Dispozitiile art. 149 se aplica in mod corespunzator.

Cererea formulata prin reprezentant

Art. 151. – (1) Cand cererea este facuta prin mandatar, se va alatura procura in original sau in copie legalizata.
(2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor, potrivit legii.
(3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale.
(4) Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune, in copie, un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor.
(5) Organul de conducere sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al unei asociatii, societati ori altei entitati fara personalitate juridica, infiintata potrivit legii, va anexa, in copie legalizata, extrasul din actul care atesta dreptul sau de reprezentare in justitie.

Cererea gresit denumita
Art. 152. – Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita.”

Mai jos ve-ti gasi continutul cererii si procedura de inregistrare a unei cereri de chemare în judecata:
“Art. 194. – Cererea de chemare in judecata va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
b) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Dovada calitatii de reprezentant, in forma prevazuta la art. 151, se va alatura cererii;
c) obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. Pentru imobile, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;
d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 150. Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;
f) semnatura.

Numarul de exemplare

Art. 195. – Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1).

Nulitatea cererii

Art. 196. – (1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nula. Dispozitiile art. 200 sunt aplicabile.
(2) Cu toate acestea, lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. Daca se invoca lipsa de semnatura, reclamantul care lipseste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul termen urmator, fiind instiintat in acest sens prin citatie. In cazul in care reclamantul este prezent in instanta, acesta va semna chiar in sedinta in care a fost invocata nulitatea.
(3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in judecata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. (2).

Timbrarea cererii

Art. 197. – In cazul in care cererea este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata, in conditiile legii.

Cumulul de cereri

Art. 198. – Prin aceeasi cerere de chemare in judecata, reclamantul poate formula mai multe capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane, in conditiile art. 99 alin. (2).

Inregistrarea cererii

Art. 199. – (1) Cererea de chemare in judecata, depusa personal sau prin reprezentant, sosita prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica, se inregistreaza si primeste data certa prin aplicarea stampilei de intrare.
(2) Dupa inregistrare, cererea si inscrisurile care o insotesc, la care sunt atasate, cand este cazul, dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta, se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de judecata, potrivit legii.

Verificarea cererii si regularizarea acesteia

Art. 200. – (1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197.
(2) Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 202 alin. (3).
(3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (2), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii.
(4) Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii.
(5) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.
(6) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. (2).
(7) In caz de admitere, cauza se retrimite completului initial investit.

Fixarea primului termen de judecata

Art. 201. – (1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 165.
(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.
(3) In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.
(4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul prevazut la alin. (2), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.
(5) In procesele urgente, termenele prevazute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei.
(6) In cazul in care paratul domiciliaza in strainatate, judecatorul va fixa un termen mai indelungat, rezonabil, in raport cu imprejurarile cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. 156.”

Show Comments

Comments are closed.